HSBs Bostadsrättsförening Bågen nummer 223 i Stockholm

 

 

HANDLINGAR/KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

 

Ordinarie föreningsstämma hålls torsdagen den 6 maj 1999 kl 19.00 i Swedenborgssalen, Nürnberghuset, Björngårdsgatan 14 B. Ta med fotolegitimation. För Er som nyligen förvärvat lägenhet i föreningen gäller att endast den är röstberättigad som har beviljats medlemskap i föreningen och som är medlem i HSB. De boende har uppmanats via anslagstavla i entré samt via Bågbladet. Motionstiden att lämna in motioner till stämman gick ut den 8 april.

DAGORDNING

1. Öppnande samt val av ordförande vid stämman.

2. Anmälan av ordförandens val av protokollförare.

3. Godkännande av röstlängd.

4. Fastställande av dagordningen.

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

6. Fråga om kallelse behörigen skett.

7. Styrelsens årsredovisning

8. Revisorernas berättelse.

9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen.

10. Information angående föreningens långsiktiga ekonomi.

11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Fråga om arvoden.

13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.

14. Val av valberedning.

15. Val av fyra distriktsombud och fyra suppleanter till HSB Stockholms distrikt 4.

16. Förslag ang. strimling av Brf. Bågens lån.

17. Ev. förvärvning av HSB Stockholms affärslokaler.

18. Motioner från föreningens medlemmar.

19. Övrig information såsom fasadbelysning, Internet, Skateboardhinder mm.

20. Avslut.

 

Vid föreningsstämman har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätt gemensamt har de dock tillsammans endast en röst.

 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

 

Annan medlem än juridisk person får utöva sin rösträtt genom ombud. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara ombud. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år efter utfärdandet.

 

Medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make/maka, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde. Med närstående menas förutom make/maka eller sambo, föräldrar, syskon och barn.

 

Styrelsen

 

 

ÅRSREDOVISNING

HSBs Bostadsrättsförening nummer 223 i Stockholm

 

Styrelsen för Brf Bågen lämnar härmed följande redovisning över föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 januari 1998 till 31 december 1998.

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen bildades den 12 mars 1982 och registrerades den 29 mars 1982. Föreningen innehar tomträtt till, samt äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna Fatburen Nedre 1 och Fatbursbågen 1 i Maria församling. Föreningens ekonomiska plan registrerades av länsstyrelsen den 1 oktober 1990.

 

I föreningen finns 265 bostadsrättslägenheter och 20 bostadsrättslokaler. Dessutom har föreningen ett antal egna lokaler. Samtliga bostadsrättslokaler innehas av HSB Stockholm. HSB Stockholm hyr ut sin lokaler till olika lokalhyresgäster.

 

Under verksamhetsåret har 33 st bostadsrättslägenheter överlåtits.

 

STYRELSE

Vid ordinarie årsstämman den 5 maj 1998 fick styrelsen följande sammansättning:

 

Ledamöter Göran Lagerstedt

Anton Konechny

Ulla Guldbrand-Niskanen

Marja Temmes

Inga Pettersson

Fredrik Sandberg

Jan Scherman, HSB Stockholm

Suppleanter Gunnar Malmqvist

Bernt Högqvist

Ulf Jonsson

Anders Svensson HSB Stockholm

Adjungerad: Torbjörn Boström, Newsec Mälarstaden Förvaltning AB

(Brf Bågens tekniske förvaltare)

 

I vår går mandatperioden ut för Ulla Guldbrand-Niskanen, Marja Temmes,Inga Pettersson, Fredrik Sandberg, Gunnar Malmqvist, Bernt Högqvist samt för Ulf Jonsson. Anton Konechny har begärt utträde ur styrelsen pga. flytt från föreningen. Ulla Guldbrand-Niskanen har avböjt omval.

 

FIRMATECKNARE

Föreningens firma har fram till den 5 maj 1998 tecknats av styrelsen eller Göran Lagerstedt, Lennart Weiss, Marja Temmes och Ulla Guldbrand-Niskanen två i förening. Efter ordinarie årsmöte den 5 maj har föreningen tecknats av styrelsen eller Göran Lagerstedt, Anton Konechny, Marja Temmes och Ulla Guldbrand-Niskanen två i förening.

 

REVISORER

Av föreningen vald revisor har sedan den 5 maj 1998 varit Björn Pernehagen och suppleant Barbro Silfverhielm. Under hela året har Borevision AB, HSB Riksförbunds Revisionsbyrå fungerat som revisor.

 

DISTRIKTSOMBUD

Stämman valde Marja Temmes, Anton Konechny, Göran Lagerstedt samt Inga Pettersson som distriktsombud. Som suppleanter valdes Ulla Guldbrand-Niskanen och Fredrik Sandberg.

 

FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie föreningsstämma hölls den 5 maj 1998.

 

VALBEREDNING

Till valberedning har utsetts Christina Sundberg, Lennart Weiss, Tomas Persson och Inge Lind.

 

ÅRSAVGIFT

I oktober 1997 beslutades om en avgiftshöjning med 10 % fr o m 1 januari 1998. I oktober 1998 beslutades om en avgiftshöjning med 3 % fr o m 1 januari 1999. Årsavgiften för 1999 uppgår därmed för en tänkt genomsnittlig lägenhet på 77 m2 till c:a 879 kr/m2 lägenhetsyta per år.

 

STYRELSENS ARBETE OCH MÅLSÄTTNING

Under verksamhetsåret har 14 protokollförda sammanträden hållits samt ett extra informationsmöte den 25 november Dessutom har en heldags styrelsekonferens hållits under hösten 1998. Konferensen behandlade Brf Bågens ekonomi.

 

Styrelsens målsättning

Styrelsens målsättning är att bygga upp en stabil ekonomi i föreningen för att kunna möta framtida kostnadsökningar. Detta görs genom att på ett effektivt sätt förvalta föreningens tillgångar, genom att målmedvetet arbeta för att pressa drift- och underhållskostnaderna och successivt öka månadsavgifterna. Höjningarna bör vara låga och fördelade över en längre period i stället för stora engångshöjningar. Brf Bågens räntekostnader ökar och kommer fortsättningsvis att öka på grund av förväntad nedtrappning av räntebidragen.

 

Uthyrning av lägenhet i andra hand

Enligt bostadsrättslagen krävs styrelsens tillstånd för andrahandsuthyrning. Det är i föreningens intresse att så många bostadsrättsinnehavare som möjligt också bor i sina lägenheter. Styrelsen har därför intagit en restriktiv policy i denna fråga. Det innebär att styrelsen följer den rättspraxis som har utvecklats genom hyresnämndens avgöranden. Styrelsen avser också att kontrollera om det pågår oanmälda andrahandsuthyrningar. Denna kontroll skall ske bl a med hjälp av en skriftlig förfrågan till bostadsrättshavaren.

 

HSB Stockholms bostadsrättslokaler

Förhandlingar mellan representanter för Brf Bågen och HSB Stockholm Fastighetssektion om förvärv av HSB Stockholms bostadsrätter är ännu inte avslutade. Det råder oenighet om lokalernas värde. Enligt styrelsens uppfattning får ett förvärv inte negativt påverka Brf Bågens ekonomi. Ett eventuellt förvärv måste godkännas av föreningsstämma.

 

Åtgärder mot skateboardåkning

Vid stämman år 1998 uppdrogs åt styrelsen att ta fram förslag till skateboardhinder och genomföra en uppsättning. På uppdrag av styrelsen har O & L Grossman, trädgårds- och landskapsarkitektkontor utarbetat ett förslag till skateboardhinder. Styrelsen har av tidsskäl ej hunnit genomföra förslaget. Förslaget redovisas vid stämman.

 

 

Klotter och skadegörelse

Problemet med klotter på våra vackra hus är ett ständigt problem och bekymmer och dessutom kostsamt. Det har kostat föreningen ca 103 000 kr för rengöring av våra väggar (utförd av Johanneshov Städ AB). Under år 1997 uppgick klottersaneringskostnaden till 190 000 kronor. Såväl Brf Bågen, Stadsdelsförvaltningen som Brf Söder Torn har nu samma entreprenör för klottersanering. Detta för att få en effektiv klottersanering till lägsta kostnad. Skadegörelse och glaskross har tyvärr ökat kraftigt under året.

 

Värmen

Värmen i lägenheterna upplevs av många boende som ett problem, sommartid för varmt och vintertid ibland för kallt. Under senhösten 1998 och vintern 1999 har föreningen haft problem med att upprätthåla min 20° C i vissa lägenheter. Styrelsen undersöker hur inomhustemperaturen skall innehålla minimikravet samt hur ventilationssystemet i fastigheten skall bli bättre. En konsult arbetar vidare med frågan. Fel har upptäckts i värmesystemet, som kan betraktas som byggnadstekniska. Felen åtgärdas successivt.

 

Byte av entrédörrar

Det sedan tidigare planerade dörrbytet av våra entredörrar genomfördes under mars månad 1999. Ekonomiska beräkningar visade att det var bättre att byta ut befintliga entrépartier mot nya i stället för att renovera befintliga dörrar. Därutöver förbättras inbrottskyddet. Totalkostnaden är beräknad till ca 500.000 kr. De inre pardörrarna i entreerna samt bakre entrédörrar avses att senare i vår renoveras.

 

Fasadbelysningen

Brf. Bågen har sedan tidigare gjort flera försök med fasadbelysning. Gatu- och fastighetskontoret i Stockholms Stad har nu tillsatt en arbetsgrupp där bla. fd. styrelseledamoten Lennart Weiss och arkitekten Gerhard Herkommer som var med och projekterade Brf. Bågen,belysningsexperter mfl. ingår. Gruppen arbetar med en belysning för hela parken med avseende på att bla. höja säkerheten, parken upplevs som mörk, och det rent estetiska. Denna arbetsgupp kommer även att fortsätta undersöka möjligheten till fasdbelysning av båghuset. Under mars månad genomfördes ett praktiskt försök med olika typer av lampor i parken, belysning av konstverken och fasadbelysning av Båghuset. Situationen redovisas under årsstämman den 6 maj.

 

Grannsamverkan mot brott

Föreningen har under 1998 försökt att starta det närpolisen kallar "Grannsamverkan mot brott". I en enkät bland bostadstättshavarna svarade enbart 27% ja och 8% nej. Eftersom polisen kräver att minst 70% av de boende i föreningen skall vara med var intresset för närvarande inte tillräckligt stort. Frågan kommer att tas upp igen om intresset ökar.

 

FASTIGHETSBESIKTNING

Arsenalen Service har på uppdrag av Styrelsen genomfört en fastighetsbesiktning. Inga allvarliga fel har upptäckts. De punkter som tagits upp hänförs i allmänhet till slitage och skadegörelse. Förvaltningen har givits i uppdrag att åtgärda och återrapportera.

 

Marksättningar (plattor) utanför fastigheten har ökat. Detta måste på sikt åtgärdas. Mindre åtgärder har vidtagits bl.a. vid Fatburstvätten. Att åtgärda marksättningar är kostsamt. Styrelsen har beslutat att öka avsättningen till fond för yttre underhåll.

 

Enligt stämmobeslut år 1998 skall en uppfräschning (målning) av hisspartier och entreer genomföras. Offertintagning pågår. Arbetet bör kunna genomföras under sommaren/hösten 1999.

 

Utemiljön

Styrelsen, representanter för Brf Bågens miljögrupp och representant för Brf Söder Torn har haft tre sammankomster med Stadsdelsförvaltningen och Gatu- och Fastighetskontoret angående framför allt Fatbursparken.

 

Till julen 1998 införskaffades åter en ca 18 m hög gran i Fatbursparken genom Stadsdelsförvaltningen. Granen har finansierats av Brf. Bågen, sponsorer i vår omgivning samt Brf Bågens förvaltningsföretag och Brf Söder Torn.

 

Samarbetet med Brf Söder Torn kommer att öka.

 

FASTIGHETSFÖRVALTNING OCH FASTIGHETSSKÖTSEL

Föreningens ekonomiska förvaltning har under årets skötts av HSB Stockholm.

Avtalet gäller t o m 2000-12-31.

 

Den tekniska förvaltningen och fastighetsskötseln handhas av Arsenalen Mälarstaden Förvaltnings AB. Avtalet löper ut 1999-12-31. Förvaltare har varit Torbjörn Boström och från år 1999 Stefan Norrgård. Fastighetsskötare är Lennart Eisner. Kontraktsfrågor, pantförskrivningar etc handhas av Ylva Forslund.

 

Skötsel av föreningens planteringar och övrig markskötsel som t ex snöröjning och sandning handhas av Elfströms Trädgårdsanläggningar.

 

Med Johanneshovs Städ AB har föreningen avtal vad gäller bl a trappstädning och klottersanering.

 

Avtal är tecknat med ABB Essef AB beträffande underhåll av fastighetstekniska installationer. (Klimatanläggning för kontor och affärer).

 

Avtal är tecknat med Entex, vilka hyr ut entrémattor till föreningen under vinterhalvåret. Mattorna tvättas en gång per vecka.

 

OTIS Hiss AB svarar för service av fastigheternas hissar. Avtal är även tecknat med Falken (vilka skickar vidare larm till OTIS).

 

Föreningen har avtal med Fyrstad Kraft AB vad gäller Brf Bågens elleveranser t o m 2001.

 

Söderkyl AB svarar för service av föreningens tvättstugor.

 

Föreningen har avtal med Stockholms Parkerings AB angående parkeringsövervakning.

 

Föreningen har avtal beträffande kanalutbud och service med Svenska Kabel-TV AB.

 

Fastigheten är försäkrad genom Folksam och mot ohyra genom Terminator AB.

 

 

 

SAMFÄLLIGHETER

Föreningen ingår, tillsammans med övriga tomträttsinnehavare inom Södra Stationsområdet, i samfälligheter för det gemensamma garaget (vilket sköts av Car Park) som delvis ligger under templen och för sopsugsanläggningen i området.

 

EKONOMI

Årsavgifter och hyresintäkter var högre 1998 än 1997 till följd av årsavgiftshöjningen om ca 10%. Denna höjning var den sista av de tre 10%-iga höjningarna som presenterades vid informationsmötet 1995. Höjningen var nödvändiga för att parera de kraftiga förändringarna avseende minskade räntebidrag och att föreningen skulle belastas med fastighetsskatt. Årsavgiftshöjningarna samt omplacerade lån och amorteringen 1997 gör nu att föreningen anses ha sanerat sin tidigare situation och har god, sund ekonomi.

 

Drift- och underhållskostnader uppgick till 11.569.044 kr. De stora ej påverkbara kostnadsposterna är tomträttsavgäld 2.908.000 kr, föreningsavgäld till HSB 518.800 kr, fastighetsskatt ca 1.848.000 kr. De påverkbara kostnaderna är fjärrvärme ca 1.400.000 kr, fastighetsel ca 800.000, löpande underhåll ca 979.000 kr, städning ca 381.000, periodiskt underhåll ca 115.000 kr samt övriga driftskostnader ca 498.000 kr. Städkostnadens ökning beror till stor del på den extra storstädning som gjordes under 1998 till en kostnad på ca 80.000 kr.

 

Drift- och underhållskostnaderna har ökat med ca 1.300.000 kr. Detta kan nästan helt hänföras till fastighetsskatten som har ökat med ca 1.270.000 kr. Föreningen betalar från och med 1998 halv fastighetsskatt för våra bostadslägenheter.

De största posterna i det löpande underhållet är

· Hiss 222.000 kr

· Dörrar 51.000 kr

· El/Antenn 70.000 kr

· VVS 68.000 kr

· Ventilation 270.000 kr

· Trägård 75.000 kr

· Klotter 103.000 kr

1998 har en uppdelning gjorts mellan klotter och skador. Detta för att klarare visa vad som är vad. Det är glädjande att dessa poster har minskat något sedan 1997, 232.320 kr 1998 mot 256.420 kr 1997. Klottret har minskat mer medan skadegörelse främst i form av glaskrossning har ökat.

Det löpande underhållet har ökat med ca 100.000 kr sedan 1997. Detta beror till största delen på att underhållet avseende ventilationen har ökat. Detta beror på att en sk OVK besiktning genomfördes under 1998 med krav på åtgärder.

Det periodiska underhållet består främst av:

· Montering av soprumsdörrar 43.000

· Upprättande och justering av skateboardhinder 64.000

Det periodiska underhållet under 1998 är lägre än under 1997.

De största kostnaderna när det gäller övriga driftskostnader är:

· Grovsopor 101.000 kr

· Kabel-TV 92.000 kr

· Tvättstugor 70.000 kr

Övriga driftskostnader har minskat med ca 140.000 kr sedan 1997. Detta beror till största delen på lägre reparationskostnader i tvättstugorna. Kostnaden för grovsopor har dock ökat med 20.000 kr.

 

Styrelsen föreslår att årets underskott täcks av dispositionsfonden.

 

Prognos 1999/00

Styrelsen beräknar att underskottet för 1999 blir ca 1 miljon. Utfallet är dock beroende av osäkra parametrar som räntan och fastighetsskatten. Under år 2000 börjar resultatet närma sig noll. Två viktiga händelser under 1999 som påverkar den framtida utvecklingen är sänkta intäkter från dagislokalerna med ca 700.000 kr, samt sänkt kostnad för tomträttsavgälden på Tempelhusen med ca 331.000 kr. Tomträttsavgälden binds på 10 år och omförhandlas under 1998 och1999 även för båghuset.

 

Brf Bågens placeringar och likviditet

Omsättningstillgångar uppgick till 12.845.107 kr den 31 december 1998. Styrelsen har funnit det angeläget att ha en hög likviditet de kommande åren. Dels för att täcka eventuella förluster, dels för att möjliggöra en snabb och tillfällig finansiering vid ett eventuellt köp av HSB Stockholms bostadsrätter. Under 1998 placerade Brf Bågen 6 miljoner på korta placeringar med olika löptider.

 

Brf Bågens lån

Föreningens långsiktiga skulder i form av fastighetslån uppgår den 31 december 1998 till 234.688.807 kr. Taxeringsvärdet uppgår till 227.600.000 kr. Föreningens fastighetslån överstiger således taxeringsvärdet. Föreningen har ett bokfört värde på ca 394 miljoner kr.

 

Den 1 december 1999 förfaller ett lån på 75.000.000 kr med 5,65 % ränta. Styrelsen avser att dela upp detta lån på olika löptider för att sprida riskerna. Styrelsen bevakar löpande räntan för att eventuellt förtidsbinda lånet. Räntebidraget för 1998 var ca 3,0 miljoner kr. Under 1997 var det ca 3,7 miljoner och under 1999 beräknas det till ca 2,6 miljoner och år 2000 till ca 1,5 miljoner. Räntebidraget beräknas var helt borta år 2001.

 

Inga lån omsattes under 1998. Efter förhandlingar med Handelsbanken tas den sk BKN garantin, 0,55 %, bort från 1999 för lånet 15 miljoner kr som omsattes den 1 december 1997. Detta innebär en reduktion av föreningens kostnader för detta lån med ca 50.000 kr per år.

 

De ställda panterna har minskat med ca 36.000.000 kr p g a amortering av lån 1997. Denna pant kan vid behov användas igen. Föreningen har denna pant.

 

Internet

Den 1 april 1998 invigdes Bågens eget nät för Internetaccess, består av egna ledningar till varje lägenhet samt switchar i källaren som kopplar samman ledningarna. Detta är ett så kallat LAN (Local Area Network), av samma typ som finns på de flesta kontor, men än så länge är mycket ovanligt i bostäder.

 

"Internet42", ett samarbetsprojekt mellan Ericsson och Telia, stod för hela installationskostnaden mot att de fram till 31 december 1999 får installations- och månadsavgifter från de medlemmar som i föreningen som är intresserade. Därefter övertar föreningen nätet utan kostnad. Det kan dock hända att våra 100 Mb/s switchar byts mot 10 Mb/s hubbar. Mot slutet av 1999 kommer föreningen att förhandla fram ett nytt kontrakt för anslutningen av föreningens nät mot Internet.

 

Hastigheten gentemot Internet för hela huset är 256 kb/s. Under året har vissa begränsningar införts i nättrafiken efter det att vissa medlemmar har tagit en alltför stor del av den gemensamma kapaciteten.

 

Ledningar är dragna till samtliga lägenheter, utom tio lägenheter där installatörerna inte lyckades komma i kontakt med de boende. Dessutom är ledningar dragna till samtliga affärslokaler, våra gemensamma lokaler samt fläktrummen (för framtida övervakning och styrning).

 

155 medlemmar (59 %) betalade den rabatterade anslutningsavgiften på 1.500 kr (normalpris 2.500 kr). De allra flesta, 131 medlemmar, valde att låta anslutningsavgiften tas från den inre fonden. 50 medlemmar väntade med att aktivera sina anslutningar, så från starten betalade

105 medlemmar (40 %) månadsavgiften på 200 kr. I december 1998 hade antalet aktiverade anslutningar stigit till 119 (45 %).

 

Hela installationsavgiften och 90% av månadsavgiften går via föreningen direkt till Internet 42. Resten, 10% av installationsavgiften, går till föreningen för underhåll av föreningens server för medlemmarnas e-post, föreningens news och webbsidor. En del av pengar har använts för inköp av en ny hårddisk samt programvara, resten har fonderats till nästa år.

 

I december 1998 hade ca 200 personliga e-postkonton samt ca 30 personliga webbsidor skapats. Föreningens webbserver, www.fatburen.org, har bla information om föreningen, datornätverket, våra gemensamma lokaler samt viss information om företagen i huset.

På föreningens egen news-server, news.fatburen.org, finns det en diskussionsgrupp om föreningen i allmänhet samt en grupp speciellt om nätet.

 

Den första onsdagen varje månad under året (utom i juli) anordade Internetgruppen i föreningen ett "Internetcafe" i publokalen där medlemmarna kunde träffas för att diskutera frågor som rör nätet. Vanligtvis har 15-20 personer kommit till dessa träffar, där det också har förekommit presentationer från inbjudna talare inom och utom föreningen.

 

Föreningen har anmält vårt nät till "The Global Bangemann Challenge" www.challenge.stockholm.se> en tävling anordnad av Stockholms stad där olika projekt för Internetaccess runt om i världen deltar.

 

LOKALHYRESGÄSTER

Brf Bågen har sammantaget fem lokaler uthyrda till marknadsmässiga hyror.

 

Två lokaler, Fatburs Brunnsgata 19 och Västgötagränd 17, är uthyrda som Daghem till Maria- Gamla Stans stadsdelsnämnd.

 

I Fatburs Brunnsgata 31 har föreningen sedan den 1 januari 1995 hyrt ut en lokal till Advokatfirman Söderlund-Linder.

 

I Västgötagränd 21 har föreningen en frukt, tobak och godisaffär.

 

Sedan februari 1997 hyr Katolska Kyrkan (Caritas) lokalen på Västgötagränd 3 (tidigare vävlokal).

 

Övriga lokalhyresgäster i Bågen och Templenfastigheten hyr av HSB Stockholm som är bostadsrättsinnehavare. Vissa av dessa lokaler som tidigare var daghem kommer under 1999 att göras om till bostadsrätter, säljas och sedan upptas i föreningen.

 

FÖRENINGSVERKSAMHET

 

Föreningens gemensamhetslokaler

I lokalkommittén och som lokalansvariga har under året sju personer varit engagerade. Kommittén har ansvarat för festlokalen, den s k publokalen, gästlägenheten, snickarverkstaden, vävstugan samt bastulokaler med solarium och motionsrum. Den lokal som varit mest uthyrd är gästlägenheten. Lokalintäkterna har uppgått till ca 27.000 kr. Nettointäkten efter avdrag för kostnad uppgår till ca 15.000 kr.

 

Bågbladet

Föreningens uppskattade medlemsblad "Bågbladet" utkommer ca tre gånger per år med färsk information om vad som händer inom föreningen. Redaktör är Dan Sahlin. Bladet innehåller även namn och telefonnummer till viktiga nyckelpersoner.

 

Trappombud

I varje port finns ett trappombud. Till trappombudets uppgift hör bl a att uppmärksamma/se till de till porten hörande allmänna utrymmena såsom trapphus, källare, tvättstuga, förråd m m samt att även informera nyinflyttade grannar. En lista över trappombuden finns i Bågbladet.

 

Aktiviteter

Lokalkommiten har ordnat adventskaffe med glögg för alla boende i föreningen. I augusti ordnades även en gårdsfest av lokalkommiten.

 

Förenings och studieverksamhet

Delar av styrelsem och en av revisorerna har genomgått utbildning i HSBs regi.

Vid ett möte med trappombuden dök samanlagt 18 personer och närpolisen upp Då diskuterades det polisen kallar "Grannsamverkan mot brott".

Datakurser för Internet har genomförts. Internet-gruppen har under 1998 haft välbesökta Internetcaféer, där intressanta teman och frågor diskuteras. Internetcaféerna sker i största möjliga mån den första onsdagen varje månad i föreningens egen pub-lokal med uppehåll för semestermånaden juli.

Distriktsrådet på Södermalm har ordnat olika temakvällar för oss boende bla...

· Upphandling och entreprenad

· Författaraftnar

· Det framtida Söder

· Båtresa till Birka

· Galleriafton

 

Styrelsen för Brf. Bågen, våren 1999.